Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Top Produkty

Polityka prywatności & Pliki Cookie

Sklepu internetowego

Ortezy24.pl

 

§ 1 Co to jest RODO i czemu służy?

1)      Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) zostało stworzone, aby dać państwu większą kontrolę nad sposobem w jaki Państwa dane są wykorzystywane.

2)      Bezpieczeństwo danych i uczciwość w relacjach z klientami stanowią dla nas wartość nadrzędną dlatego też nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nie przesyłamy Państwa danych innym podmiotom

3)      Kto jest ADO (administratorem danych osobowych)?

a)      Administratorem danych osobowych i jednocześnie właścicielem sklepu internetowego http://ortezy24.pl jest Grzegorz Gąsiorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. MOLAR Grzegorz Gąsiorek z siedzibą w Słopnicach 1427, 34-615 Słopnice wpisaną do CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji Gospodarczej) prowadzonej przez Ministra Rozwoju, F.H.U. MOLAR legitymuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 737 192 39 26 oraz numerem  REGON: 120283634, zwany dalej F.H.U. MOLAR

4)      Kto jest IOD (Inspektorem Ochrony Danych)?

a)      Firma MOLAR wyznaczyła IOD – ( Inspektora Ochrony Danych ) z którym się można kontaktować poprzez adres e-mail : g.gasiorek@molar.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych

 

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 • 2.1. W jakim celu i przypadku zbieramy dane osobowe klientów?

a)     W przypadku rejestracji konta przez klienta w Sklepie Internetowym http://ortezy24.pl, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)     2.2 Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)      Zapisanie się do biuletynu informacyjnego tzw. Newsletter, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą tylko i wyłącznie elektroniczną.

Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 • 2.2. Jakie dane podaje klient

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 

a)      Adres e-mail

b)      Imię i Nazwisko

c)       Dane adresowe

 •          Ulica wraz numerem domu bądź mieszkania
 •          Kod pocztowy i miejscowość
 •          Kraj

d)      Numer telefonu

 • 2.3. Jeżeli zamawiającym jest firma zakres danych jest poszerzony o obowiązkowe dane:

a)      nazwa firmy

b)      numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

 • 2.4. Jeżeli klient wyraża chęć skorzystania z NEWSLETERA (podczas rejestracji konta zapisze się do newsletteru) wystarczy, że poda adres e-mail.

 

§ 3 Komu udostępniamy lub powierzamy dane oraz jak długo są przechowywane?

1)      Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta F.H.U. MOLAR przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom F.H.U. MOLAR co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a)      Podmioty przetwarzające. F.H.U. MOLAR korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie F.H.U. MOLAR. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b)      Administratorzy. F.H.U. MOLAR korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2)      Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3)      Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a)      Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na nią, wtedy dane osobowe Klienta podane są przetwarzane przez F.H.U. MOLAR tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana przez klienta, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić F.H.U. MOLAR  i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b)      W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez F.H.U. MOLAR   tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4)       Komu może przekazać dane?

a)      Jeśli klient dokonał zakupu w Sklepie Internetowym http://ortezy24.pl , dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

i)        Firmie kurierskiej DPD z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa)

ii)      Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie. ( ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa)

5)      Jeżeli  Klient wybierze w sklepie jako metodę płatność system płatniczy PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

6)      Jeżeli Klient zapiszę się do biuletynu informacyjnego ( tzw. „Newsletter”) na jego adres e-mail firma MOLAR będzie wysyłała wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

4.1 Prawo do cofnięcia każdej zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a)      Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie, jakiej udzielił F.H.U MOLAR.

b)      Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c)       Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez F.H.U MOLAR zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d)     Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji. Warto jednak pamiętać, że cofnięcie zgody może skutkować niemożliwością dalszego korzystania z usług lub funkcjonalności sklepu internetowego, które zgodnie z prawem F.H.U MOLAR może świadczyć jedynie za zgodą

(np. zrealizowanie zamówienia bez danych osobowych nie jest możliwe).

4.2 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a)      Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli F.H.U MOLAR przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług F.H.U MOLAR, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego.

b)      Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)       Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się uzasadniony i F.H.U MOLAR nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

4.3 Klient ma prawo do usunięcia swoich danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a)      Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b)      Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 •          dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 •          wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 •          wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 •          dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 •          dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu F.H.U MOLAR podlega;
 •          dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c)       Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, F.H.U MOLAR L może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega F.H.U MOLAR. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług F.H.U MOLAR, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4.4 Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a)      Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. F.H.U MOLAR nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b)      Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 •          gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wtedy F.H.U MOLAR ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 •          gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 •          gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 •          gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

4. 5. Prawo dostępu do danych klienta - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a)      Klient ma prawo uzyskać od Administratora danych  potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 •          uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
 •          uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 •          uzyskać kopię swoich danych osobowych.

4.6 Prawo do edytowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

a)      Klient ma prawo do żądania od Administratora danych niezwłocznej edycji dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

4.7 Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a)      Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

4.8 Proces usunięcia, zmiany danych i czas na dokonanie tego przez administratora.

Jeśli klient zgłosi administratorowi chęć edycji, usunięcia danych wynikającym z powyższych praw, F.H.U. MOLAR  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – F.H.U. MOLAR   nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

4.9 Prawo klienta do skargi do Administratora danych

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

4.10 Prawo do przekazywania kopii klauzul umownych

Klient ma prawo żądać od F.H.U. MOLAR   przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

4.11 Prawo do złożenia skargi do Prezesa UODO

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem danych – hasło

5.1 F.H.U. MOLAR (właściciel i administrator sklepu http://ortezy24.pl  nigdy nie wysyła żadnej korespondencji elektronicznej (tzw. E-mail) z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

5.2 Jeśli klient sklepu internetowego http://ortezy24.pl zapomnie hasło dostępu do konta na sklepie , sklep umożliwia AUTOMATYCZNE wygenerowanie nowego hasła, wszystkie hasła w sklepie są zaszyfrowane w specjalny sposób zabezpieczając przed jego odczytaniem.Jeśli klient chce wygenerować nowe hasło wystarczy, że w formularzu logowania kliknie na link „Nie pamiętasz hasła?” http://ortezy24.pl/odzyskiwanie-hasla i wpisze w polu e-mail – adres mailowy podany podczas rejestracji, po wpisaniu i kliknięciu na „odzyskaj hasło” system automatycznie prześlę nowe hasło na adres mailowy podany przez klienta. Po zalogowaniu na konto klient ma możliwość zmiany hasła na dowolne.

 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

6.1 Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym właściciel sklepu http://ortezy24.pl a także administrator danych osobowych firma F.H.U. MOLAR poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

6.2 Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: g.gasiorek@molar.com.pl

6.3  Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

6.4  W przypadku naruszenia danych osobowych należy poinformować Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.

 

 

POLITYKA COOKIES

§ 1 Mechanizm działania plików cookie, adres IP

 

1)      Zbieranie informacji w sposób automatyczny

a)      Serwis http://ortezy24.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

2)      Czym są pliki cookies?

a)      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3)      Podmiot zamieszczający pliki cookies

a)      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator F.H.U. MOLAR z siedzibą w Słopnicach pod adresem Słopnice 1427 , 34-615 Słopnice.

 

4)      F.H.U. MOLAR wykorzystuje pliki cookies  w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia anonimowych statystyk, analiz i badań oraz audytu oglądalności, ,które to pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

5)      F.H.U. MOLAR wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)      „sesyjne”  (session cookies) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b)       „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

6)      W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7)      F.H.U. MOLAR wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

 •          popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 •          zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 •          prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu);
 •          prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);

 

 

8)     Mechanizm cookies a bezpieczeństwo

a)     Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 

b)     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

 

9)     Prawo do wyłączenia lub ogranieczenia w przeglądarkach dostępu plików cookies do komputera

 

a)     Klienci w każdej chwili w swoich przeglądarkach mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

b)     Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

c)      Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

d)     Instrukcje oraz zmiany ustawień w zakresie przechowywani oraz stosowań plików cookies dostępne są na stronach firmowych przeglądarek.

 

10)Pliki cookies w urządzeniu końcowym

 

a)      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

11) Wykorzystanie adresu IP

a)      F.H.U. MOLAR może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.

 

b)      Adres IP jest wykorzystywany przez F.H.U. MOLAR przy:

 

i)        diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,

ii)      tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego,

iii)     a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer,

iv)     niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 

12) Sklep Internetowy http://ortezy24.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. F.H.U. MOLAR nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

 

 

 

 

 

Powyższy wzór polityki cookies pochodzi ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl i chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

 
© Copyright 2018. Ortezy24.pl - Sklep ortopedyczny, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt sanitarny. Ortezy i stabilizatory, kolana,stopy, nagdarstka,wózki inwalidzkie, rotory,balkoniki
rehabilitacyjne, krzesła toaletowe, nasadki toaletowe, kule inwalidzkie, piłki rehabilitacyjne, poduszki ortopedyczne, taborety prysznicowe, rękawice medyczne, materace przeciwodleżynowe

Realizacja

Polecamy: Garaże blaszane   |  Noclegi Słopnice  |   Szczeniaki labrador  |   Mechanik Limanowa  |   Usługi ogrodnicze limanowa